OBECNIE AKTUALIZOWANY JEST PLAN MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ, OPRACOWYWANE SĄ KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO DLA REGIONU, A TAKŻE OCENA WPŁYWU PROWADZONEGO PROJEKTU NA ŚRODOWISKO NATURALNE.
W proces rozwoju systemu transportowego zaangażowani zostaną mieszkańcy Subregionu Centralnego w ramach konsultacji społecznych zaplanowanych na okres 5-9 listopada 2018 roku. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsc spotkań z mieszkańcami znajdują się w zakładce "Konsultacje Społeczne".

CZYM SĄ REKOMENDACJE DZIEDZINOWE?

Rekomendacje dziedzinowe dotyczą rozbudowy sieci dróg kołowych, rowerowych i kolejowych (w tym linii do portu lotniczego Pyrzowice), rozwoju infrastruktury umożliwiającej przesiadanie się (węzły przesiadkowe i parkingi typu "park&ride") oraz stworzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Określone zostaną możliwości wprowadzenia priorytetu dla transportu zbiorowego i wykorzystania inteligentnych systemów transportowych.

CO OBEJMUJE PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI?

Plan Zrównoważonej Mobilności zakłada diagnozę obecnego systemu transportowego w Subregionie Centralnym, a także analizę dokumentów strategicznych mających wpływ na jego rozwój. Rozpatrywane są słabe i mocne strony systemu oraz szanse i zagrożenia dla jego rozbudowy. Dzięki tym informacjom opracowane zostaną cele, dzięki którym transport w regionie stanie się bardziej zrównoważony.

CO UMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH?

Uczestnictwo w konsultacjach społecznych włącza mieszkańców oraz lokalnych działaczy i przedsiębiorców w podejmowanie decyzji związanych z rozwojem sieci transportowej w regionie. Dzięki konsultacjom mogą zgłosić Państwo zastrzeżenia do planowanych rozwiązań w trakcie zaplanowanych spotkań w podregionach, a także drogą elektroniczną za pomocą niniejszej strony.

Jesienią 2017 roku przeprowadzono badania ankietowe z mieszkańcami naszego regionu. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wynikami.

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej, zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko, tworzenia nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów, efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych.